Firma PharmaSwiss Česká republika s.r.o. (součást koncernu Valeant) vytvořila tyto internetové stránky jako prezentaci produktů firmy.

Upozorňujeme Vás, že tyto stránky mají pouze informační charakter.

Informace uvedené na stránkách v žádném případě nenahrazují radu lékaře nebo lékárníka, nenavádí k užívání přípravku, doporučení nebo rozhodnutí o řešení zdravotních problémů.

Obsah a podoba těchto internetových stránek jsou pod ochranou autorských práv. Značky, produkty, domény a názvy firem jsou ve vlastnictví koncernu Valeant, resp. jeho dceřinných společností a jsou chráněny zákonem, případně firma disponuje právy na jejich využití. Jakékoliv kopie, fotokopie nebo jiné šíření obsahu stránek a použití např. značek, produktů, domén nebo názvu firem mohou být využity pouze pro osobní účely, v žádném případě pro ne komerční užití. Zakázáno je použití obsahu stránek v rámci přednášek, prezentací vč. vysílání (rádia, televize).

Na stránkách jsou umístěny odkazy (linky) na internetové stránky třetích osob. Za obsah nebo ochranu údajů na těchto stránkách není firma v žádném případě odpovědna.

Firma si vyhrazuje právo změnit bez jakéhokoliv předchozího upozornění obsah těchto internetových stran, doplnit je nebo odstranit. Na stránkách firma umísťuje aktuální informace. Přesto upozorňuje, že z technických důvodů nemusí být dokončena poslední aktualizace. Neručí za škody, které eventuálně z používání nebo využití těchto informací vznikly nebo vzniknou. Zároveň neručí za škody na počítači, které vzniknou/vznikly kvůli načtení těchto internetových stránek.

Shromážděné osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte ve formuláři na internetové stránce (např. jméno a příjemní, e-mailová adresa) nebudou bez Vašeho souhlasu prodány nebo jinak předány třetí straně. Firma bezpečně uchovává sdělené osobní údaje a chrání je před zneužitím. Tyto osobní údaje budou firmou příležitostně použity pouze pro zlepšení komunikace při zjišťování Vašich potřeb nebo řešení Vašich problémů.

Firma si vyhrazuje právo využít a dále reprodukovat nebo distribuovat dalším osobám zprostředkované myšlenky a inspirace sdělené na formulářích na těchto internetových stránkách bez jakéhokoliv omezení.

Zpracování osobních údajů pro newsletter

Adresát vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (i) souhlas se zpracováním svých osobních údajův rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele, (ii) souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytovatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další adresátovy osobní údaje. Adresát akce má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla poskytovatele, v případě souhlasu k zasílání obchodních sdělení, též formou písemného sdělení na e-mailovou adresu poskytovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení poskytovateli. Adresát má dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním poskytovatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

EU cookies policy

Naše webové servery mohou, například pomocí cookies, pasivně shromažďovat data o vašem počítači a připojení k internetu, jako je IP adresa vašeho počítače a/nebo o vašem poskytovateli internetového připojení, o datu a času, kdy jste se připojili k naší webové stránce, o internetové adrese webů, ze kterých jste přišli na naše stránky, o počítačové technologii, kterou používáte a o vašich pohybech a preferencích na našem webu. Můžeme také používat tyto cookies ke shromažďování informací v souvislosti s vašimi budoucími návštěvami webových stránek (například zapamatování si uživatelského jména a hesla), aby vás web rozpoznal, že jste už tady byli dříve a aby sledoval vaši činnost na tomto webu.

Máte možnost svůj internetový prohlížeč konfigurovat tak, aby vás informoval, když dostanete cookie a aby vám dal možnost takové cookie přijmout či zamítnout. Dále máte možnost cookies zablokovat všechny. Chcete-li změnit nastavení prohlížeče, klikněte na sekci nápovědy v prohlížeči a postupujte podle jejích instrukcí. Tyto statistiky se neužívají k tomu, aby vás osobně někdo identifikoval, ale pomáhají nám pochopit, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Statistiky neobsahují žádné osobní údaje a používá je jen tým naší technické podpory a marketingu pro účely správy webu. Vyhrazujeme si právo používat další technologie jako štítky (tags), majáky (beacons) a nástroje ke sbírání údajů o pohybech na webu (navigace). Můžeme kombinovat data shromážděná pomocí cookies a dalších sledovacích technologií s osobními údaji, avšak v tom případě veškerá taková data chráníme jako osobní informace podle této směrnice o ochraně osobních údajů.

Tato webová stránka také používá Google Analytics, službu pro analýzu webu od firmy Google, Inc. (dále jen „Google”). Google Analytics používá cookies, aby nám pomohla analyzovat, jak se náš web využívá, sestavuje zprávy o aktivitě na webu a poskytuje další služby týkající se aktivity na webu a používání internetu. Používáním našich webových stránek dáváte souhlas, aby Google data o vás zpracovával způsobem a s účelem uvedeným výše. K prohlédnutí směrnic Google o ochraně soukromí viz http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Můžete si instalovat Google Analytics Browser Add-On, aby se zablokovali odesílání dat do Google pro analytické účely. Podrobnosti najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.